Konkurs zakończony0dni0godz.0min.0sek.

REGULAMIN KONKURSU

JBL na Wiosnę”

zwany dalej: "Regulaminem"


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Fundatorem Nagród w konkursie „JBL na Wiosnę“ (dalej: „Konkurs”), jest firma Suport Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Katowicach al. W. Korfantego 141B, 40-154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000704215, NIP 6342899136, REGON 367713052 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs dostępny jest dla klientów sklepów stacjonarnych (elektromarketów) Media Expert oraz klientów sklepu internetowego: www.mediaexpert.pl po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dalej: „Kodeks cywilny”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.04.2021 r. o godz. 00.01 i kończy w dniu 09.05.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).


§ 3. Jury

Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, a w szczególności wyłonieniem osób biorących w nim udział i wyborem Zwycięzców Konkursu, będzie czuwać powołane przez Organizatora Jury (dalej: „Jury”). W skład Jury wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.


§ 4. Zasady udziału w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jblnawiosne.pl/mediaexpert, do którego będzie prowadziła strona internetowa www.mediaexpert.pl.

3. W Konkursie brać mogą udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy Kodeks cywilny, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

4. Osoby spełniające wymagania, opisane powyżej, uczestnictwa w Konkursie, chcące wziąć udział w Konkursie, zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu. Dodanie zdjęcia konkursowego, zwanego dalej „Pracą Konkursową”, na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dodająca Pracę Konkursową zapoznała się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje go w całości.

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma całkowicie dobrowolny charakter i nieodpłatny, jednakże jest niezbędne do ubiegania się o Nagrodę w Konkursie. Dane Uczestników będą zbierane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, a w razie wygranej dodatkowo od Zwycięzców zbierane będą dane w zakresie: adres korespondencyjny, numer telefonu do kontaktu.

6. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej poprzez stronę internetową Organizatora.

7. W Konkursie brane pod uwagę są wyłącznie zgłoszenia, które są odpowiedzią na pytanie konkursowe.

8. Osoba dokonująca zgłoszenia Pracy Konkursowej, oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich wynikające z dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej, której nie jest twórcą lub do której nie posiada autorskich praw majątkowych. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia praw osób trzecich.


§ 5. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jblnawiosne.pl/mediaexpert (dalej: „Strona internetowa”), do którego będzie prowadziła strona internetowa www.mediaexpert.pl.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe spełniające następujące warunki:

a) nie zostały nigdzie dotąd opublikowane i nagrodzone, a ich autorem jest Uczestnik;

b) związane są z tematyką Konkursu;

c) nie naruszają prawa do prywatności, praw autorskich lub prawa do wizerunku;

d) nie zawierają materiałów chronionych prawami wyłącznymi, chyba że Uczestnik uzyskał zgodę uprawnionych;

e) ich treść jest zgodna z oświadczeniem Uczestnika, o którym mowa w ust. 4

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

Zakupić minimum jeden z produktów JBL: JBL Go 3, JBL Clip 4, JBL Flip 5, JBL Charge 5, JBL Xtreme 3, JBL Partybox 100, JBL Partybox On-The-Go, JBL Partybox 310, JBL Partybox 1000, JBL Tune 215 TWS, JBL Free II, JBL JR 310, JBL JR 310BT, JBL Tune 660 NC, JBL Tune 510 BT, JBL Live Free NC+ TWS, JBL Reflect MINI NC, JBL Endurance Peak II, JBL Club 700 BT, JBL Club 950 NC, JBL Club ONE, JBL E500 BT, JBL Live 650 BTNC (dalej: „Produkty”) w okresie 01.04.2021-09.05.2021, w jednym z elektromarketów sieci Media Expert lub sklepie internetowym www.mediaexpert.pl.

a) Zachować paragon fiskalny lub fakturę.

b) Zrobić sobie zdjęcie jak świętuje początek wiosny w towarzystwie nowego produktu JBL.

c) Zarejestrować na stronie internetowej www.jblnawiosne.pl/mediaexpert/zarejestruj-zakup (do linku prowadzi strona www.mediaexpert.pl) dowód dokonania zakupu przynajmniej jednego Produktów w postaci paragonu fiskalnego poprzez wgranie do formularza jego czytelnego zdjęcia w formacie .png, .jpg, .pdf (jeśli otrzymany paragon jest w formie papierowej) lub jego wersji elektronicznej wygenerowanej przez kasę rejestrującą zakup (paragon elektroniczny zwany e-paragonem) oraz przesłać Pracę Konkursową i prawidłowo wypełnić formularz. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją Regulaminu.

d) Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość Prac Konkursowych, przy czym paragony potwierdzające zakup Produktów mogą być użyte tylko jeden raz.

4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne. Ponadto Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści reklamowych, promocyjnych lub znaków towarowych podmiotów trzecich.

5. Jury dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni łącznie 4 (słownie: cztery) zwycięskie Prace Konkursowe, które zostaną nagrodzone.

6. Organizator w każdym czasie jest uprawniony do wyeliminowania z udziału w Konkursie Pracy wysłanej poprzez Stronę, która nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej lub jej treść jest niezgodna z oświadczeniem Uczestnika, o którym mowa w ust. 4.

7. W Konkursie biorą udział wyłącznie Zgłoszenia dokonane na podstawie oryginalnego dowodu zakupu co najmniej jednego Produktu. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju przerabiania dowodów zakupu skutkują wykluczeniem z Konkursu Zgłoszeń dokonanych na podstawie ww. dowodów zakupu i pozbawieniem praw do nagrody Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje dowodami zakupu i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Konkursu może skutkować zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę. W razie wykrycia takiej próby, Organizator może zgłosić podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu właściwym organom państwowym.

8. Informacja o wynikach Konkursu będzie umieszczona na Stronie internetowej do dnia 14.05.2021 oraz przekazana laureatom Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) za pomocą wiadomości e-mail.

9. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia – w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania przez Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia – wszystkich dowodów zakupu Produktów, które zgłoszono do Konkursu pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego Zgłoszeń z udziału w Konkursie, jak również pozbawienia prawa do Nagrody. Oryginalne dowody zakupu Produktów muszą zostać przesłane listem poleconym na adres: Suport Sp. z o.o. s. k., al. W. Korfantego 141B, 40-154 Katowice. Koszt przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Uczestnik. Organizator ma prawo wystosować żądanie okazania wszystkich oryginałów dowodów zakupu Produktów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w każdym czasie trwania Konkursu. W interesie Uczestnika jest zatem zachowanie do tego czasu wszystkich dowodów zakupu Produktów zgłoszonych w Konkursie. O prawidłowym terminie wniesienia przesyłki zawierającej oryginalne dowody zakupu Produktów decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na wyżej wymieniony adres w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wysłania wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

10. Każdy z Uczestników może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów i nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń. Jeden dowód zakupu co najmniej jednego Produktu (niezależnie od ilości zakupionych Produktów objętych Konkursem) stanowi jedno Zgłoszenie do Konkursu. Uczestnik może zgłosić w Konkursie ten sam dowód zakupu tylko jeden raz. W przypadku zgłoszenia więcej niż jeden raz tego samego dowodu zakupu pod uwagę brane jest wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Organizator weźmie pod uwagę Zgłoszenia w chronologicznej kolejności ich wpływu. Za Zgłoszenie pochodzące od jednej osoby uznaje się Zgłoszenia pochodzące od osoby Zgłaszającej się z użyciem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail (tym samym adresem e-mail oraz numerem telefonu może posłużyć wyłącznie jedna osoba).

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostępności Produktów w poszczególnych punktach sprzedaży w czasie trwania Konkursu.


§ 6. Nagrody

1. W Konkursie Organizator ufundował 4 (cztery) nagrody w tym 1 (jedną) nagrodę I stopnia – głośnik JBL Charge 5 oraz 3 (trzy) nagrody II stopnia – głośnik JBL Clip 4 (dalej łącznie: „Nagrody” lub z osobna Nagroda”).

2. Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie raz.

3. Wartość Nagrody I stopnia wynosi 799 zł brutto. Organizator zastrzega prawo do zmiany Nagrody I stopnia bez podania powodów na inne urządzenie o podobnym zastosowaniu i zbliżonej wartości. Wartość Nagrody II stopnia wynosi 279 zł brutto. Organizator zastrzega prawo do zmiany Nagrody II stopnia bez podania powodów na inne urządzenie o podobnym zastosowaniu i zbliżonej wartości

4. Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć w wiadomości e-mail w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu oraz przekazać pod adres email: admin@jbl.com.pl informacje niezbędne w celu wydania Nagrody z zakresie wskazanym w § 4 ust. 5 Regulaminu oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora.

5. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej bądź podanie nieprawidłowego adresu lub danych, skutkuje utratą prawa do Nagrody.

6. W przypadku podania nieprawdziwych danych korespondencyjnych, skutkujących niemożliwością wydania Nagrody, Nagroda przepada.

7. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym na podany przez Zwycięzcę adres, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

8. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator ma prawo przyznać Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.

9. Organizatorowi, a także działającymi na jego zlecenie firmom kurierskim, przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w celu ich identyfikacji, a także potwierdzenia pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania do wglądu stosownego dokumentu tożsamości.


§ 7. Obowiązki i prawa Organizatora

1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, którzy w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, zasadami, politykami lub postanowieniami Regulaminu, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, a polegające w szczególności na publikowaniu treści uznanych za niedopuszczalne w rozumieniu Regulaminu, w szczególności jeżeli:

a) Uczestnik nie działa osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) Uczestnik nie ukończył 18 lat;

c) W stosunku do Pracy Konkursowej Uczestnika zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich, czy praw do prywatności;

d) Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi adresami mailowymi.


§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa PAiP”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy PAiP oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków osób.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez niego Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Pracy Konkursowej, w związku z wykorzystaniem jej przez Organizatora, a do której prawa nabył na mocy Regulaminu.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe mogą zostać wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d) w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

e) W wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.


§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Suport Sp. z o.o. s.k., al. W. Korfantego 141B, 40-154 Katowice. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych firmie odpowiadającej za Stronę internetową.

2. Kontakt we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z prowadzeniem Konkursu możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: admin@jbl.com.pl lub listownie na adres: Suport Sp. z o.o. s. k., al. W. Korfantego 141B, 40-154 Katowice.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym zwycięzców Konkursu, jest zgoda Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie).

Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, weryfikacji prawa zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym wynikającym m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Konkursie, nie będących Uczestnikami, stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte (w terminach wskazanych w ust. 9 poniżej).

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i ewentualnego wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez zwycięzców Konkursu będzie skutkowała niemożnością otrzymania przez Zwycięzców Nagrody. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów następujących przez następujące okresy:

a) dane osobowe Uczestników zostaną usunięte w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu,

b) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje w ramach Konkursu zostaną usunięte w okresie nie przekraczającym terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń osoby wnoszącej reklamację.

9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ramach Konkursu w celu jego organizacji Konkursu, jest agencja zarządzająca stroną internetową Konkursu. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe w celu doręczenia korespondencji związanej z Konkursem, w tym Nagród.


§ 10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu, tj. rozesłania Nagród do Zwycięzców.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub w wiadomości mailowej na adres admin@jbl.com.pl z dopiskiem „JBL Na Wiosnę”.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy, z którego została wysłana wiadomość, w zależności od formy przekazania reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora, w której skład wejdzie 2 reprezentantów Organizatora.

6. Procedura reklamacyjna, w tym termin wskazany w ust. 1, nie wpływa na uprawnienia Uczestników do zgłaszania roszczeń związanych z Konkursem na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

3. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.jblnawiosne.pl/mediaexpert/regulamin (do której prowadzi link www.mediaexpert.pl), z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awarii serwisu serwera, na którym hostowana jest strona z Regulaminem. Organizator może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez jego Uczestników.


3,410,146
Facebook fans
5,409
Facebook fans
1,662
Facebook fans
Go to top